mnre-header

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งได้เน้นย้ำความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียนในส่วนราชการต่างๆ และในสังคมไทยโดยรวม ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบข้อเสนอของคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่เสนอให้หน่วยราชการต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดยจะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และกำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียนในหน่วยงาน โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง ASEAN Unit หรือ หน่วยอาเซียน ประจำแต่ละกระทรวง

เมื่อมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงฯ ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการอาเซียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้กรอบอาเซียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามแผนงานของกรอบอาเซียนที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก และสอดคล้องกับนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศ และมีศักยภาพในการดำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ (๑) จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานของกระทรวงฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) กำหนดนโยบายและแนวทางกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๓) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร และ (๔) ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (สรป.) มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านอาเซียนเช่นกัน ได้แก่ “ส่วนอาเซียนและความร่วมมือภูมิภาค” โดยทำหน้าที่เป็น ASEAN Unit ดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานของกระทรวงฯ ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน และภายใต้บริบทของการเชื่อมโยง ๓ เสาหลัก ด้วย

ดำเนินงานในฐานะหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานของอาเซียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ASEAN UNIT)

  • เป็นศูนย์กลางการบริหารงานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรอบอาเซียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ ท่าที และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกรอบอาเซียน
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการดำเนินการในเรื่องยุทธศาสตร์อาเซียน
  • เป็นศูนย์กลางรวบรวมความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกรอบอาเซียน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือในกรอบอาเซียน
 • ดำเนินความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค อาทิ
  • APEC, ACMECS, ACD, ASEM
  • IOR – ARC
  • BIMSTEC
  • IMT-GT, MRC
  • ASEM, APN
  • GMS, ECO-ASIA และอื่น ๆ
 • ศึกษา วิเคราะห์และประสานงาน เพื่อเสนอแนะและกำหนดท่าทีแนวทางในการ เข้าร่วมเจรจาและการดำเนินความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียน และภูมิภาค
 • เป็นผู้แทนและกรรมการในการเจรจาและดำเนินงานตามข้อตกลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียนและภูมิภาค
 • ประสานงานกับหน่วยงานปฏิบัติในการดำเนินงานความตกลง/ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียนและภูมิภาค
 • ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่น ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้อำนวยการ

ดร.รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ .

1.กนกวรรณ

นางสาวกนกวรรณ ภิบาลสุข 
ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ ผอ. ส่วนอาเซียนและความร่วมมือภูมิภาค

kanokp@hotmail.com
kanokwan.p@mnre.mail.go.th
Tel : 02 278 8622
Fax : 02 265 6192

2.กิ่งกาญจน์

นางสาวกิ่งกาญจน์ เขียวสะอาด 
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
khewasaard@yahoo.com
Tel : 02 265 6139
Fax : 02 265 6192

3.สุทิศา

นางสาวสุทิศา ลุ่มบุตร 
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
nong_pe@hotmail.com
Tel : 02 278 8625
Fax : 02 265 6192

4.ภูริภัทร

นายภูริภัทร หุวะนันทน์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
phurihuva@gmail.com
Tel : 02 265 6284
Fax : 02 265 6192

5.ศศิธร

นางสาวศศิธร ศิริเสรี 
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
pum_sasi@hotmail.com
Tel : 02 265 6284
Fax : 02 265 6192

7.อรรถพล

นายอรรถพล คูหเจริญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
foxeureka@gmail.com
Tel : 02 265 6192
Fax : 02 265 6284

6.รวิวรรณ

นางสาวรวิวรรณ ทองแพ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
kero067@hotmail.com
Tel : 02 278 8625
Fax : 02 265 6192

9.จุฑารัตน์

นางสาวจุฑารัตน์ แก้วพวงคำ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
jutharat.455@hotmail.com
Tel : 02 265 6117
Fax : 02 265 6192

8.ดวงพร

นางสาวดวงพร ลิขิตบัณฑูร 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
beauboon@hotmail.com
Tel : 02 265 6284
Fax : 02 265 6192

ที่ตั้งสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

map_03