เกี่ยวกับอาเซียน และประเทศสมาชิก

asean-map-th
พื้นที่ 4,464,322 ตร.กม. (8.7 เท่าของไทย)
ประชากร 608.8 ล้านคน
GDP (2554) 2,153.9 พันล้าน USD (ไทย: 359.7 พันล้าน USD)
GDP (2554) 2,153.9 พันล้าน USD (ไทย: 359.7 พันล้าน USD)
GDP per Capita (2554) 5,476 USD (ไทย: 5,130 USD)
GDP Growth (2554) 4.4 % (ไทย: 3.8%)
สินค้าส่งออกสำคัญ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อิเล็กทรอนิกส์สิ่งทอ
สินค้านำเข้าสำคัญ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ ประมง
อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ พลังงาน
ทุนสำรองระหว่างประเทศ 519.94 พันล้าน USD
ตลาดส่งออกสำคัญ ญี่ปุ่น จีน สหภาพยุโรปฯ สหรัฐฯ
ตลาดนำเข้าสำคัญ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน

 

ที่มาของข้อมูล       http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20140106-153714-018249.pdf

ที่มาของรูปภาพ     http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=8ff86856-69f8-4789-920e-914285c45ea0

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศอาเซียน