ด้วยยอมรับในความสำคัญของความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการบูรณาการในภูมิภาค นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 เป็นต้นมา อาเซียนร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่ประเทศสมาชิก โดยภายใต้แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (Blueprints) ในว่งนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ส่วนหนึ่ง ได้มีการระบุถึงการดําเนินมาตรการภายใต้เป้าหมาย “การส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วย การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก การจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตในเมือง การประสานนโยบายสิ่งแวดล้อมและระบบฐานข้อมูล สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ทางสภาพภูมิอากาศและการจัดการต่อผลกระทบ โดยผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นทางบวก ดังนี้

  1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทําให้เกิดการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกร่วมกัน โดยอาศัย ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาร่วมกัน เช่น มลพิษหมอกควันข้ามแดน การเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดน เป็นต้น
  2. เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนา นโยบาย กฏระเบียบ และมาตรฐานให้เป็นระบบเดียวกันในระดับอาเซียน ส่งผลดีต่อความร่วมมือด้านเทคนิค วิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  3. การสร้างความเข้าใจ ความตระหนักและร่วมกันพัฒนาจุดยืนของอาเซียนจะทําให้การเจรจา ต่อรองด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีโลกมีความเข้มแข็งมากขึ้น

ปัจจุบันความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนให้ความสำคัญกับ 10 ประเด็นที่สำคัญในภูมิภาคดังจะเห็นได้จาก พิมพ์เขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ปี 2552 – 2558 ดังต่อไปนี้

D1.   การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก

D1

D2.   การจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน มลพิษหมอกควันข้ามแดน มลพิษจากของเสียที่มีพิษข้ามแดนd2

 

D3.   ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

D3

D4.   ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (EST)

D4

D5.   ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการดำรงชีวิตในเมืองต่างๆ ของอาเซียนและเขตเมือง

D5

D6.   การทำการประสานกันเรื่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูล

D6

D7.   ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

D8.   ส่งเสริมการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

D8

D9.   ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำจืด

D9

D10.  การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการจัดการต่อผลกระทบ

D10

D11.  ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน (SFM)

D11

แหล่งอ้างอิง

http://www.pcd.go.th/info_serv/EcoAsean/files/ASEAN_Analysis_1.pdf