ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน

เกิดจากไฟไหม้ป่าที่ประเทศอินโดนีเซีย ได้ก่อให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละออง ปกคลุมทั่วบริเวณพื้นที่ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศบรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ รวมทั้งภาคใต้ตอนล่างของไทย สภาพดังกล่าวนี้ได้บดบังทัศนวิสัยการมองเห็น ซึ่งส่งผลต่อการคมนาคมทางบก ทางน้ำและทางอากาศ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งการพัดพาหมอกควันและฝุ่นละอองจากจุดกำเนิดถึงประเทศไทยจะใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ปี 2540 เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสเฉพาะกิจของอาเซียนด้านหมอกควัน รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันหมอกควันจากไฟป่าในระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากความรุนแรงของปัญหา ได้มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเฉพาะกิจ และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านหมอกควันควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง...

จากแนวโน้มที่ผ่านมาพบว่าหลายประเทศมีหลายประเทศซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีการทำลายชั้นโอโซนสูงอย่างเช่นสาร CFCs ลงได้ในอัตราที่มาก ส่วนอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หลายประเทศยังมีการปล่อยในอัตราที่สูง โดยประเทศที่มีปริมาณการปล่อยสูงที่สุด คือ อินโดนีเซียและไทย ตามลำดับ แต่ทั้งนั้น บางประเทศได้มีการริเริ่มโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกที่เกี่ยวข้อง คือ กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean development mechanism: CDMs) ภายใต้พิธีสารเกียวโต โดยประเทศที่มีจำนวนโครงการ CDM ที่เข้าร่วมมากที่สุด คือประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ตามลำดับที่มา: UNEP...

จากแนวโน้มที่ผ่านมา พบว่าปริมาณขยะของหลายประเทศมีปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ ยกเว้นประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มลดลง และเมื่อหากจำแนกรูปแบบในการกำจัดของเสียของขยะชุมชนของแต่ละประเทศ ยังพบว่าหลายประเทศมีสัดส่วนของการปล่อยทิ้งในที่โล่ง (Open dumps) ในสัดส่วนที่สูงกว่าการจัดการในรูปแบบอื่นๆ ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ ในด้านของเสียจากภาคอุตสาหกรรม พบว่าบางประเทศเช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย มีสัดส่วนการผลิตของเสียอันตรายในระดับที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันที่มา: Fourth ASEAN State of the Environment Report 2009.ที่มา: Fourth ASEAN State of...

คุณภาพอากาศถือเป็นประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน อันมีผลกระทบสืบเนื่องมาจากการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึงปัญหาคุณภาพอากาศโดยรวมของหลายประเทศ แม้จะเป็นข้อมูลจากคนละปี และอาจมีกรรมวิธีในการเก็บและการตีความหมายของตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน แต่ก็พอสามารถทำให้เห็นภาพรวมได้ว่าจำนวนวันส่วนใหญ่ของเมืองสำคัญมีคุณภาพที่อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น เมื่อพิจารณาถึงประเด็นปัญหามลพิษทางอากาศอันเกิดจากไฟป่า พบว่าอัตราการอุบัติขึ้นของไฟป่าได้เพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

 ในปี ค.ศ. 2007 ประเทศในอาเซียน มีทรัพยากรน้ำจืดรวมกันทั้งสิ้น ประมาณ 5,674.5 ล้านลูกบาศก์เมตรหากพิจารณาด้านการเข้าถึงทรัพยากรน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค จะพบว่าโดยรวมประชากรประมาณร้อยละ 86 สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดได้ และประเทศต่างๆ ในภูมิอาเซียน ล้วนมีสัดส่วนของประชากรที่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดในสัดส่วนที่สูงขึ้น และประเทศส่วนใหญ่มีค่าสัดส่วนที่เกินร้อยละ 90 ยกเว้นบางประเทศ เช่น กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ส่วนประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ สัดส่วนเพิ่งถึงร้อยละ 90...