การจัดการก๊าซเรือนกระจก

1530

จากแนวโน้มที่ผ่านมาพบว่าหลายประเทศมีหลายประเทศซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีการทำลายชั้นโอโซนสูงอย่างเช่นสาร CFCs ลงได้ในอัตราที่มาก

ส่วนอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หลายประเทศยังมีการปล่อยในอัตราที่สูง โดยประเทศที่มีปริมาณการปล่อยสูงที่สุด คือ อินโดนีเซียและไทย ตามลำดับ

แต่ทั้งนั้น บางประเทศได้มีการริเริ่มโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกที่เกี่ยวข้อง คือ กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean development mechanism: CDMs) ภายใต้พิธีสารเกียวโต โดยประเทศที่มีจำนวนโครงการ CDM ที่เข้าร่วมมากที่สุด คือประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ตามลำดับ

ปริมาณการปล่อยสาร CFCs

ที่มา: UNEP Ozone Secretariat ใน Fourth ASEAN State of the Environment Report 2009.

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี ค.ศ. 2005

ที่มา: EarthTrends, World Resources Institute ใน Fourth ASEAN State of the Environment Report 2009.

จำนวนโครงการ CDM ของแต่ละประเทศ จนถึงปี ค.ศ. 2009

ที่มา: UNFCCC CDM website ใน Fourth ASEAN State of the Environment Report 2009.

แบ่งปัน