ขยะและของเสียจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม

1829

จากแนวโน้มที่ผ่านมา พบว่าปริมาณขยะของหลายประเทศมีปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ ยกเว้นประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มลดลง

และเมื่อหากจำแนกรูปแบบในการกำจัดของเสียของขยะชุมชนของแต่ละประเทศ ยังพบว่าหลายประเทศมีสัดส่วนของการปล่อยทิ้งในที่โล่ง (Open dumps) ในสัดส่วนที่สูงกว่าการจัดการในรูปแบบอื่นๆ ยกเว้นประเทศสิงคโปร์

ในด้านของเสียจากภาคอุตสาหกรรม พบว่าบางประเทศเช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย มีสัดส่วนการผลิตของเสียอันตรายในระดับที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน

ปริมาณขยะในเขตเมือง

ที่มา: Fourth ASEAN State of the Environment Report 2009.

รูปแบบการกำจัดของเสียจากชุมชนของประเทศต่างๆ

ที่มา: Fourth ASEAN State of the Environment Report 2009.

การกำเนิดของเสียอุตสาหกรรมของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

ที่มา: Fourth ASEAN State of the Environment Report 2009.

แบ่งปัน