ทรัพยากรน้ำ

2525

 ในปี ค.ศ. 2007 ประเทศในอาเซียน มีทรัพยากรน้ำจืดรวมกันทั้งสิ้น ประมาณ 5,674.5 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณทรัพยากรน้ำจืดในแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน

หากพิจารณาด้านการเข้าถึงทรัพยากรน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค จะพบว่าโดยรวมประชากรประมาณร้อยละ 86 สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดได้ และประเทศต่างๆ ในภูมิอาเซียน ล้วนมีสัดส่วนของประชากรที่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดในสัดส่วนที่สูงขึ้น และประเทศส่วนใหญ่มีค่าสัดส่วนที่เกินร้อยละ 90 ยกเว้นบางประเทศ เช่น กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ส่วนประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ สัดส่วนเพิ่งถึงร้อยละ 90 ในช่วงปี ค.ศ. 2006 เป็นต้นมา

ประเด็นด้านมลพิษและคุณภาพของแหล่งน้ำก็เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในหลายประเทศในอาเซียน แม้จะไม่มีสถิติที่แสดงผลข้อมูลด้วยตัวชี้วัดเดียวกันทั้งหมดและทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลด้านคุณภาพแหล่งน้ำในแต่ละประเทศได้ แต่ข้อมูลในหลายประเทศก็สะท้อนถึงทิศทางที่คุณภาพของแหล่งน้ำเริ่มเสื่อมโทรมลง

สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและปลอดภัย
แบ่งปัน