ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน

5236

เกิดจากไฟไหม้ป่าที่ประเทศอินโดนีเซีย ได้ก่อให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละออง ปกคลุมทั่วบริเวณพื้นที่ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศบรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ รวมทั้งภาคใต้ตอนล่างของไทย สภาพดังกล่าวนี้ได้บดบังทัศนวิสัยการมองเห็น ซึ่งส่งผลต่อการคมนาคมทางบก ทางน้ำและทางอากาศ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งการพัดพาหมอกควันและฝุ่นละอองจากจุดกำเนิดถึงประเทศไทยจะใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ปี 2540 เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสเฉพาะกิจของอาเซียนด้านหมอกควัน รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันหมอกควันจากไฟป่าในระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากความรุนแรงของปัญหา ได้มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเฉพาะกิจ และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านหมอกควันควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลจากการประชุมทั้งสองระดับที่สำคัญๆ ก่อให้เกิดเป็นข้อตกลง อาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ขึ้น

 

ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน(ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกัน ลด และติดตามตรวจสอบมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลเนื่องมาจากไฟบนพื้นดินและ/หรือไฟป่า โดยอาศัยความพยายามร่วมกันในระดับประเทศ และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยข้อตกลงอาเซียนฯ นี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากกำหนด 60 วัน ที่ประเทศภาคีอาเซียนจำนวน 6 ประเทศได้ให้สัตยาบัน การยอมรับ การรับรอง หรือเข้าเป็นภาคีแล้ว

ประเทศไทยพร้อมด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ อีก 9 ประเทศได้ร่วมลงนามในข้อตกลงอาเซียนฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และได้ดำเนินการให้สัตยาบันเมื่อปลายปี 2546 ส่งผลให้ข้อตกลงอาเซียนฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 กับประเทศภาคีที่ให้สัตยาบันแล้ว 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย และในปี 2548 ประเทศลาว ได้ให้สัตยาบันเรียบร้อยแล้ว สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา และอินโดนิเซีย อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องการให้สัตยาบัน

กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินงานตามข้อตกลงอาเซียนฯ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานการควบคุมการเผาในที่โล่งของประเทศไทย โดย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 รวมทั้งได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง (พ.ศ. 2547 – 2551)

แหล่งที่มาpcd.go.th
แบ่งปัน