ภาพรวมความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบ ASEAN

901
999

อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ซึ่งสนับสนุนความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ทั้งภายในภูมิภาคและโลก นอกจากเป็นแหล่งน้ำ อาหารและพลังงานแล้ว ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ยังมีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของมนุษย์
อาเซียนมีระบบนิเวศวิทยาที่มีลักษณะเฉพาะโดดเด่นและหลากหลาย เช่น ลุ่มน้ำแม่โขง อ่าวฮาลองและทะเลสาบโทบา แลยังมีชายฝั่งทะเลที่ทอดตัวยาวประมาณ 173,000 กิโลเมตร ล้อมรอบไปด้วยทะเลและอ่าวที่สำคัญ เช่น ทะเลจีนใต้ ทะเลอันอันดามัน และอ่าวไทย
ด้วยทำเลที่เหมาะสมของอาเซียนซึ่งอยู่เขตร้อน จึงมีทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2550 อาเซียนมีทรัพยากรน้ำที่เหมาะแก่การอุปโภค บริโภค 5,675 พันล้านคิวบิกเมตร บรูไน ลาวและมาเลเซีย เป็นประเทศที่มีน้ำสะอาดเฉลี่ยต่อหัวประชากรสูงสุดในภูมิภาค
ในขณะเดียวกันอาเซียนมีพื้นดินถึง 3% ของพื้นที่โลก จึงมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยมรดกทางชีวภาพ มีประเทศที่มีความร่ำรวยด้วยทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพถึง 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพรวมกันประมาณ 80% ของทั้งโลก อาเซียนมีพื้นที่ป่าไม้ครอบคลุมถึง 45% หากเปรียบเทียบกับพื้นที่ป่าไม้เฉลี่ยของโลกซึ่งมีอยู่ประมาณ 30.3% รวมทั้งป่าไม้ของอาเซียนเป็นที่อยู่อาศัยของสายพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 40% ของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้
ด้านประชากร ในปี พ.ศ. 2551 อาเซียนมีจำนวนประชากรประมาณ 580 ล้านคน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 130 คนต่อตารางกิโลเมตร นับเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหานคร เช่น กรุงจาการ์ตาและมนิลา มีประชากรหนาแน่นมากถึง 10,000 คนต่อตารางกิโลเมตร อันเป็นผลมาจากการอพยพของคนในชนบทสู่เมืองเพิ่มมากขึ้นและการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ปี พ.ศ. 2548 ประชากรจำนวน 44% ของอาเซียนอาศัยในเขตเมืองและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 55% ในปี พ.ศ. 2563
การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ผนวกกับความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่เกิดขึ้นมากขึ้นทุกทีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน องค์ประกอบเหล่านี้จะเพิ่มความกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติทั้งในระดับภูมิภาคและนำไปสู่ประเด็นสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เช่น มลพิษทางอากาศ น้ำและดิน ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง หมอกควันพิษข้ามพรมแดน และการหมดสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้การบริโภคที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดขยะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว อันเป็นผลจากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แต่อาเซียนกำลังเผชิญกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่ในการรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

แหล่งที่มาaseangreenhub
แบ่งปัน