ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) คือความตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ลงนามในปี ค.ศ. 2002 ระหว่างชาติสมาชิกในกลุ่มสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดมลหมอกพิษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความตกลงเป็นปฏิกิริยาตอบโต้วิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคริสต์ทศวรรษ 1990 ที่ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการถางป่าโดยการเผาในเกาะสุมาตราในอินโดนีเชีย ภาพจากดาวเทียมแสดงให้เห็นจุดต่างๆ ทั่วบอร์เนียว สุมาตรา คาบสมุทรมาลายู และอื่นๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงต่อมาเลเซีย สิงคโปร์ และบ้างในประเทศไทย และ บรูไน สำหรับสุมาตรา ลมมรสุมพัดควันไปทางตะวันออก ที่ทำให้สร้างความกระทบกระเทือนภายนอกประเทศ ต่อชาติอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหมอกหนาปกคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่หลายอาทิตย์ และมีผลต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศดังกล่าว

ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ลงนามรับรองโดยรัฐบาลของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนในวันที่ 10 มิถุนายน ปี พ.ศ.2545 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ข้อตกลงนี้เป็นการจัดการระดับภูมิภาคแห่งแรกของโลกที่มีข้อผูกมัดรัฐที่มีพรมแดนติดต่อกันในการจัดการกับปัญหาหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลมาจากไฟป่า นอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างระดับโลกในการจัดการกับปัญหาข้ามพรมแดน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  • ASEAN Cooperation on Transboundary Haze Pollution

[http://environment.asean.org/asean-cooperation-on-transboundary-haze-pollution/]

  • ASEAN Haze Action Online

[http://haze.asean.org/]

แบ่งปัน