คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลเป็นคณะอนุกรรมการ ระดับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกำกับดูแล และประสานการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบการบริหารงานและกำกับดูแลของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and Technology – ASEAN COST) มีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยประสานงาน (Focal Point) ของประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยประสานงานของประเทศไทย ในคณะอนุกรรมการ SCMSAT ซึ่งได้ส่งมอบภารกิจความรับผิดชอบในอนุกรรมการดังกล่าว ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งเป็นหน่วยประสานแทน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549

ในส่วนการดำเนินงาน ได้มีการจัดทำข้อเสนอโครงการเรื่อง “Development of National and Regional Coastal Resources and Environmental Profile for ASEAN Region” เสนอเป็นโครงการภายใต้กรอบของ ASEAN Regional Fast-Track Programmes ซึ่งเป็นโครงการในลักษณะที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลักเพียงอย่างเดียว ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องดำเนินโครงการโดยใช้เงินทุนของตนเองหรือร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 1-2 ปี ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ “Regional Framework on Integrated Coastal Management” เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป

ที่มาของข้อมูล

http://www.dmcr.go.th/fas/?page_id=620

แบ่งปัน