การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry: AMAF)

614

โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อกำหนดแนวทางในระดับนโยบายและทบทวนข้อตัดสินใจ และมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ และการประชุมคณะทำงานสาขาต่าง ๆ ทำหน้าที่ดูแลด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติการ ทั้งนี้ กรมป่าไม้เป็นหน่วยประสานงานเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้ (ASEAN Senior Officials on Forestry: ASOF) ซึ่งมีคณะทำงานภายใต้ ASOF ได้แก่

 1. 1. ASEAN Expert Group on Herbal and Medicinal Plants
  2. ASEAN Expert Group on R&D in Forest Products
  3. ASEAN Expert Group on CITES ซึ่งคณะทำงานชุดนี้กำกับดูแลเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Wildlife Enforcement Network: ASEAN WEN) โดยมีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาค
  4. ASEAN Working Group on International Forest Policy Process
  5. Ad-hoc Working Group on Timber Certification
  6. ASEAN Social Forestry Network

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • สรุปผลการประชุม ASOF ครั้งที่ 1-7 : 1998-2004

[http://forprod.forest.go.th/forprod/economy/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89/PDF/pdf%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20ASOF%201-7.pdf]

 • ASEAN Forest

http://www.aseanforest-chm.org/

แบ่งปัน