มรดกอุทยานแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks : AHP)

4012
5552

เกิดจากการลงนามในปฏิญญาอาเซียน ว่าด้วยเรื่องมรดกอุทยานและการอนุรักษ์ (ASEAN Declaration on Heritage Parks) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2527 โดยประเทศสมาชิกอาเซียน คือ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย หลังจากนั้นประเทศเวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ได้ให้การรับรองหลังจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

ASEAN ได้รับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดกแห่งอาเซียน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2003 ในการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของ ASEAN ทีุ่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า พื้นที่คุ้มครองของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศเป็น ASEAN Heritage Parks ได้แก่

  • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  • อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
  • กลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์–หมู่เกาะสิมิลัน และอ่าวพังงา
  • กลุ่มป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน–กุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

โดยพื้นที่คุ้มครองที่จัดอยู่ในทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งอาเซียน ได้แก่

  • กลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์–หมู่เกาะสิมิลัน และอ่าวพังงา จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่มีความโดดเด่นที่สุดในประเทศ ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ที่มีความโดดเด่นในด้านระบบนิเวศปะการังน้ำตื้น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ที่มีความโดดเด่นในด้านระบบนิเวศปะการังน้ำลึก และอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ที่มีความโดดเด่นในด้านระบบนิเวศป่าชายเลนและภูมิประเทศเขาหินปูน (Karst Topography) พื้นที่ดังกล่าวมีความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง สภาพภูมิทัศน์ที่โดดเด่น และมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมากที่ต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติจากกลุ่มป่าแห่งนี้ ควรค่าต่อการสงวนรักษาไว้ เพื่อให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของลูกหลานสืบต่อไป การจัดทำแผนการจัดการกลุ่มอุทยานดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการคุ้มครองดูแลพื้นที่เหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปได้
  • อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากเมืองสตูล 40 กิโลเมตร และห่างจากฝั่งที่ท่าเรือปากบารา 22 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งเกาะและทะเลรวมกันประมาณ 1,490 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อย 51เกาะ มีเกาะขนาดใหญ่ 7 เกาะ ได้แก่ เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลาง เกาะบาตวงและเกาะบิสสี แบ่งออกเป็น 2 หมู่เกาะใหญ่ คือ หมู่เกาะตะรุเตาและหมู่เกาะอาดัง-ราวี ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2517 ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks and reserves)

นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองอื่น ๆ ที่เหมาะสมให้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ได้แก่

  • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยหมู่เกาะจำนวน 42 เกาะ ลักษณะเกาะเป็นเขาหินปูนและมีหน้าผาสูงชันเกือบทั้งหมด มีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น มีอ่าวที่มีความสวยงาม และมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทรัพยากรทางทะเล และบนบกและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในฝั่งอ่าวไทย
  • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม–เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2545 ประกอบด้วยป่าเขาหินปูน ป่าชายหาด ป่าชายเลน และเป็นแหล่งอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่ที่สำคัญ และแหล่งสุดท้ายของสัตว์ทะเลซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยที่นับวันจะมีจำนวนลดลงจนใกล้สูญพันธุ์คือพะยูนซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

อ้างอิง : เดชาวุธ เศรษฐพรรค์. การเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่คุ้มครองอื่น ๆ ที่เหมาะสมให้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (The Submission of Protected Areas as ASEAN Heritage Park). ใน รายงานการประชุม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ และสัตว์ป่า “ความก้าวหน้าของผลงานวิจัย และกิจกรรมปี 2548. หน้า 447-451.

ที่มาของข้อมูล        http://chm-thai.onep.go.th/chm/MarineBio/WEBPAGE_USED/ASEAN_HERITAGE.html

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  • ASEAN Declaration on Heritage Parks

[http://www.asean.org/news/item/asean-declaration-on-heritage-parks]

5553
แบ่งปัน