เอกสารและงานวิจัย

Name Author Year Source Links
1 คู่มือการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลตามเกณฑ์พื้นที่คุ้มครองทางทะเลของอาเซียน สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 http://lib.mnre.go.th/lib/manual/cumaetale48.pdf
2 กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2558 http://www.pcd.go.th/info_serv/Eco_Asean/files/LawASEAN.pdf
3 โครงการกรจัดทำรายงานอนุวัตความตกลงระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 10 สำนักงานปลัด  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2012 http://lib.mnre.go.th/index.php/2012-10-17-03-36-23/257-10
4 การค้าและการเคลื่อนนย้ายของเสียอันตรายอย่างผิดกฎหมาย : วิเคราะห์ Basel Convention ประเด็นที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ประเด็นที่เป็นปัญหา ดร.คุณหญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย , ผศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ , วิพล กิติทัศนาสรชัย 2547 http://www.gsei.or.th/pdf/Paper-Basel.pdf
5 การศึกษาผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยจากการทำความตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก จักรกฤษณ์ ควรพจน์, วรรณพร เตชะไกศิยวณิช, บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, กัญญรัตน์ เวชชาชีวะ 2557 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5730001
9 ความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2558 http://asean.mnre.go.th/ewt_dl_link.php?nid=229&filename=index
11 Seagrass-mangrove ecosystems management: A key to marine coastal conservation in the ASEAN region Miguel D. Fortes 1991 Marine Pollution Bulletin http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0025326X9190659G
12 ASEAN and environmental governance: rethinking networked regionalism in Southeast Asia Lorraine Elliott 2011 Procedia – Social and Behavioral Sciences http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811001935
13 The future of ASEAN energy mix: A SWOT analysis Xunpeng Shi 2014 Renewable and Sustainable Energy Reviews http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115009806
14 The relationship between urbanization, energy use and carbon emissions: evidence from a panel of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries Yuan Wang 2015 Journal of Cleaner Production http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615007702
15 Leading global energy and environmental transformation: Unified ASEAN biomass-based bio-energy system incorporating the clean development mechanism Steven Lim, Keat Teong Lee 2010 Biomass and Bioenergy http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953411002157
16 Assessment of ASEAN BAU-Emissions Reduction Targets: How do they Measure up? Melissa Lowa, Allan Loib, 2015 Energy Procedia http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610214029853
17 Public concerns about transboundary haze: A comparison of Indonesia, Singapore, and Malaysia Tim Forsyth 2013 Global Environmental Change http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014000296
18 Chapter 8 The transnational water pollution in the Lower Mekong Basin R. Guo 2005 Developments in Environmental Science http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474817705800117
19 Carbon emissions, trade liberalization, and the Japan–ASEAN interaction: A group-wise examination Cemal Atici 2010 Journal of the Japanese and International Economies http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889158311000402
20 Implications of using clean technologies to power selected ASEAN countries Anjana Das 2009 Energy Policy http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421509009124
21 Energy and environment in the ASEAN: challenges and opportunities Shankar K. Karki 2003 Energy Policy http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421503002556
22 An assessment of the design and effectiveness of the ASEAN Environmental Improvement Program Richard S Stevenson 2002 Journal of Cleaner Production http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652603000969
23 ASEAN’s environmental regime: pursuing sustainability in Southeast Asia Lorraine Elliott 1999 Global Environmental Change http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937800000025X
24 Transboundary Pollution in Southeast Asia: The Indonesian Fires Euston Quah 2001 World Development http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X0100122X
25 ASEAN and environmental cooperation: norms, interests and identity Lorraine Elliotta 2010 The Pacific Review http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0951274032000043235
26 The perils of consensus: How ASEAN’s meta-regime undermines economic and environmental cooperation Vinod K. Aggarwala & Jonathan T. Chowb 2010 Special Section–East Asian Regionalism http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09692290903192962
27 Regional Environmental Governance:
Examining the Association
of Southeast Asian Nations
(ASEAN) Model
Koh Kheng Lian and Nicholas A. Robinson Global Environmental Government http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.454.4809&rep=rep1&type=pdf
28 Development and the Environment in ASEAN Mark A. McDowell 1989 The Pacific Review http://www.jstor.org/stable/2760625?seq=1#page_scan_tab_contents
30 Energy policy and cooperation in Southeast Asia: The history, challenges, and implications of the trans-ASEAN gas pipeline (TAGP) network Benjamin K. Sovacool 2008 Energy Policy http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421509000846
31 Trade and Environmental Diplomacy: Strategic Options for ASEAN Manuel F. Montes and Francisco A. Magno 1997 Pacific Affairs http://www.jstor.org/stable/2761027?seq=1#page_scan_tab_contents
32 Placing human rights and environmental issues
on Asean’s agenda: The role of non‐governmental
organizations
JoAnn Fagot Aviel 2000 Asian Journal of Political Science Volume 8 Number 2 (December 2000) http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02185370008434168
34 Local causes, regional co-operation and global financing for environmental problems: the case of Southeast Asian Haze pollution Luca Tacconi
, Frank Jotzo, R. Quentin Grafton
2007 Springer Link http://link.springer.com/article/10.1007/s10784-007-9057-z/fulltext.html
35 The “Haze” over Southeast Asia: Challenging the ASEAN Mode of Regional Engagement James Cotton 1999 Pacific Affairs http://www.jstor.org/stable/2672225?seq=1#references_tab_contents
36 Smoke-haze pollution: a review of the 1997 episode in Southeast Asia  A. Heil,  J. Goldammer 2001 Springer Link http://link.springer.com/article/10.1007/s101130100021
37 Cleaner production training in Asia: experience from the ASEAN Environmental Improvement Project Burton Hamner 1999 Journal of Cleaner Production http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652698000444
38 South East Asian Forest Fires: Haze over ASEAN and International Environmental Law Simon S. C. Tay 2002 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9388.00147/abstract
39 Regional Versus Multilateral Solutions to Transboundary Environmental Problems: Insights from the Southeast Asian Haze Li Lin Chang1 andRamkishen S. Rajan2 2002 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9701.00374/abstract