ภาพรวมของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศบรูไนดารุสซาลาม

1149

ในระดับกฎหมาย บรูไนไม่มีกฎหมายหรือขอบเขตทางกฎหมายในด้านที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมจะแทรกตัวอยู่ในกฎหมายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาตราต่างๆหลากหลายลักษณะ โดยไม่มีพระราชบัญญัติที่ประกาศออกมาเพื่อเป็นพระราชบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ อาทิเช่น การออกกฎด้านการควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม จะเป็นการให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่แต่ละกระทรวง กรม หรือกองงานต่างๆไว้อย่างกว้างๆ ไม่ชัดเจนเฉพาะเจาะจง หรือจะมีการประกาศเพื่อออกมาบังคับใช้ทีละน้อยโดยจะมีการกำหนดการควบคุมมลพิษบางประเภทที่เห็นว่าจำเป็นต้องควบคุมเท่านั้น โดยปล่อยให้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมกลายเป็นสิ่งที่ถูกควบคุมและบริหารจัดการโดยตรงของผู้บริหารประเทศ[1] ตัวอย่างหนึ่งอาทิเช่น

  • มลพิษทางน้ำ การวางกรอบกฎหมายด้านมลพิษทางน้ำ ที่มีกฎหมายไม่น้อยกว่า 10 ฉบับที่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ำแยกกระจายกันอยู่ ทั้งไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายใดๆที่ระบุถึงมาตรฐานการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำ
  • มลพิษทางอากาศ เริ่มมีการนำแนวทางมาตรฐานคุณภาพอากาศในแบบของนานาชาติมาใช้ เช่น มาตรฐานคุณภาพอากาศขององค์การอนามัยโลก หรือของอาเซียน นอกจากนี้ยังมีกฎหมายบางฉบับที่กล่าวถึงการควบคุมมลพิษทางอากาศหรือมลพิษทางเสียง ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกระทำผิดทางกฎหมาย (Minor Offense Act) ประมวลกฎหมายอาญา (Penal Code)พระราชบัญญัติการท่าเรือ (Ports Act) พระราชบัญญัติการจราจรทางบก (Road Traffic Act) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (Air Navigation Act) ฯลฯ
  • การจัดการขยะเป็นพิษ ประเทศบรูไนยังไม่มีกฎหมายเฉพาะออกมาเพื่อควบคุมขยะเป็นพิษ ทั้งในวิธีการจัดเก็บและทำลาย หรือบริหารจัดการกับขยะเป็นพิษเหล่านั้น มีเพียงกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ได้แก่ พระราชบัญญัติศุลกากร (Customs Act) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการควบคุมอันตรายอันเกิดจากการปิโตรเลียม และพระราชบัญญัติการท่าเรือ (Ports Act) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการควบคุมการขนส่งสินค้าอันตรายภายในเขตพื้นที่ของท่าเรือเท่านั้น

[1] อ้างจาก ดอน สุขศรีทอง (2553), “การจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศบรูไน”. ใน สีดา สอนศรี และคณะ (2553). “การจัดการสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”. โครงการตำราและสิ่งพิมพ์, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เอกสาร

LAWS OF BRUNEI, CHAPTER 121 WATER SUPPLY ACT

DOWNLOAD
แบ่งปัน