ภาพรวมของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศกัมพูชา

1680
  • กฎหมายระดับรัฐธรรมนูญและแนวนโยบายแห่งรัฐ

รัฐธรรมนูญของกัมพูชาปี ค.ศ.1993 ได้วางกรอบแนวคิดในด้านการจัดการและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ไว้ในมาตรา 58 ซึ่งบัญญัติว่า “ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นทรัพย์สินของรัฐ การควบคุมและบริหารจัดการต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย” และมาตรา 59 ที่ระบุไว้ว่า “รัฐบาลมีหน้าที่ในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยต้องเตรียมงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” โดยหน่วยงานหลักที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม คือ กระทรวงสิ่งแวดล้อม (Ministry of Environment: MOE) ซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินนโยบายหลักด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดทำแผนงานสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (National Environmental Plan) และแผนงานสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น (Regional Environmental Plan) ด้วย

  • กฎระเบียบหลักด้านสิ่งแวดล้อม (General environmental legislation)

กฎหมายหลักซึ่งเป็นแม่บทในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของกัมพูชา คือ กฎหมายปกป้องสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ค.ศ.1996 ซึ่งแบ่งออกเป็น 11 หมวด รวม 27 มาตรา โดยมีสาระสำคัญ อาทิเช่น

  • การกำหนดให้มีแผนงานสิ่งแวดล้อมระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อนำไปบังคับใช้กับโครงการและกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้น
  • การกำหนดให้รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้
  • การให้รัฐบาลต้องตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาใช้เป็นงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยความรับผิดชอบของกระทรวงสิ่งแวดล้อม
  • การระบุถึงบทลงโทษจากการละเมิดข้อบังคับทางกฎหมาย

 

แบ่งปัน