ภาพรวมของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศอินโดนีเซีย

776

กฎหมายที่เป็นกฎหมายแม่บทที่สำคัญคือ กฎหมายฉบับเลขที่ 23 ปี ค.ศ.1997 ว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Act หรือ EMA 1997) ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายพื้นฐานสำหรับการออกระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เหมืองแร่ พลังงาน การใช้ที่ดิน ฯลฯ ตัวอย่างหลักปฏิบัติต่างๆที่ปรากฏใน EMA 1997 อาทิเช่น

 • หลักการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ดังเช่น
  • สิทธิของประชาชนในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อสุขภาวะ และสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม (Article 5) และการตระหนักถึงองค์กรที่ไม่ใช่รัฐด้านสิ่งแวดล้อม (Article 38)
  • การยึดหลักของความรับผิด (liability) สำหรับกิจกรรมต่างๆ (Article 35) และการบัญญัติถึงความผิดทางอาญาด้านสิ่งแวดล้อมของบรรษัท ซึ่งระบุถึงการรับโทษของบริษัทในฐานะนิติบุคคล รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในฐานะของผู้ออกคำสั่งด้วย (Article 46)
  • การตระหนักถึงการใช้กลไกด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม (Article 30-33)
  • การให้สิทธิของประชาชนในกระบวนการฟ้องคดีด้านสิ่งแวดล้อมแบบรวมกลุ่ม (Class action) (Article 37)
 • แนวทางการควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่างๆ ดังเช่น
  • การกำหนดให้รัฐจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อดูแลด้านการควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Article 23) และการให้อำนาจหน้าที่แก่กระทรวงสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิเช่น การออกใบอนุญาตปล่อยของเสีย (Article 20) การกำกับดูแลหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Article 22) การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม (environmental audit) (Article 29) และการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมจากภาครัฐ (Article 40)
  • การมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental impact analysis: EIA/AMDAL) สำหรับธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆซึ่งมีขนาดใหญ่และอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ (Article 15) รวมทั้งข้อบังคับสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการใช้มาตรการควบคุมการออกใบอนุญาตแก่ธุรกิจเพื่อควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Article 18)

นอกจากนั้น กฎหมาย EMA 1997 ยังได้มีการระบุถึงระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับรองลงมา อาทิเช่น

 • การควบคุมมลพิษทางทะเล (Government Regulation no. 19 of 1999 regarding Marine Pollution and/or Destruction Control (State Gazette of 1999 No. 32, Supplement to State Gazette No. 3816))
 • การควบคุมมลพิษทางอากาศ (Government Regulation no. 41 of 1999 regarding Air Pollution Control (State Gazette of 1999 No. 86, Supplement to State Gazette No. 3853))
 • การควบคุมมลพิษทางน้ำและการจัดการคุณภาพน้ำ (Government Regulation no. 82 of 2001 regarding Water Quality Management and Water Pollution Control (State Gazette of 2001 No. 153, Supplement to State Gazette No. 4161))
 • การจัดการสารพิษและสารอันตราย (Government Regulation no. 74 of 2001 regarding Toxic and Hazardous Substances (State Gazette of 2001 No. 138, Supplement to State Gazette No. 4153))
 • การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Government Regulation no. 27 of 1999 regarding Environmental Impact Assessment (State Gazette of 1999 No. 59, Supplement to State Gazette No. 3838))

 

แบ่งปัน