ภาพรวมของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ สปป ลาว

2074
 • ภายใต้กฎหมาย Environmental Protection Law (1999) กำหนดให้มีหน่วยจัดการและติดตามสิ่งแวดล้อม (Environment Management and Monitoring Unit: EMMU) ในระดับต่างๆ เช่น ระดับส่วนกลาง หรือ Central EMMU (ซึ่งดำเนินงานโดย Science, Technology and Environment Agency หรือ STEA) ระดับสาขา (Sectoral EMMU) ที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ (เช่น กรมการผลิตไฟฟ้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า, กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมขนส่ง, กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น) ระดับจังหวัด/แขวง (Provincial EMMU) ระดับอำเภอ (District EMMU) และ ระดับหมู่บ้าน (Village head) [อ้างอิงจาก Lao Environment Outlook 2012]
 • ต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายหลัก เป็น Environmental Protection Law, 2012 (ปรับปรุงจาก Environmental Protection Act, 1999) และมีกฎหมายระดับรองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ ได้แก่
  • Water and Water Resource Law 1996, 2001
  • Regulation on Industrial Waste Discharge (November 3, 1994)
  • Industrial Processing Law (revised), 2013
  • Waste Water Discharge Regulation, 2005
  • Guideline on Environmental and Social Impact Assessment Procedure, 2013
  • Decision on Air Pollution Standard, 2009
แบ่งปัน