ภาพรวมของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศมาเลเซีย

695

กฎหมายหลัก คือ Environmental Quality Act 1974 (ซึ่งได้มีการปรับปรุงกฎหมายมาตลอดเวลา เช่น ค.ศ. 1985, 1996, 1998, 2001, 2007, และ 2012) และในปี ค.ศ.2013 กฎหมายดังกล่าวได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายประการ เช่น ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำรายงาน EIA จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียน (Section 34A(2)) อัตราค่าปรับหากไม่ดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจาก 100,000 รูเปียมาเลเซีย เป็น 500,000 รูเปียมาเลเซีย (Section 34A(8)) เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการจับผู้กระทำผิดโดยไม่ต้องมีหมายจับ (Section 37C) การให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส (Section 49B) เป็นต้น

นอกจากนั้น มาเลเซียยังมีกฎหมายการควบคุมคุณภาพน้ำและอากาศ อาทิเช่น

  • Environmental Quality Act 1974 (ปรับปรุงปีล่าสุด ค.ศ. 2013)
  • Environmental Quality (Sewage and Industrial Effluents) Regulations 1979 ( 2009)
  • EQ (Control of Pollution from solid waste transfer station and landfill)
  • EQ (Prescribed Premises) (Crude Palm Oil) Reg. 1977 และ EQ (Prescribed Premised) (Raw Natural Rubber) Reg. 1978
  • EQ (Clean Air) Reg. 1978
  • EQ (Declared Activities) (Open Burning) Order 2003
  • EQ (Dioxin & Furan) Reg. 2004
  • Control of Emission from Diesel Engines Reg. 1996
  • Control of Emission from Petrol Engines Reg. 1996
  • Control of Emission from Motorcycles Reg. 2003

 

แบ่งปัน