ภาพรวมของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเมียนมา

691

กฎหมายแม่บทของประเทศพม่า ได้มีการร่างกฎหมายคือ The Environmental Conservation Law (The Pyidaungsu Hluttaw Law) No. 9 / 2012 และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ อาทิเช่น The Conservation of Water Resources and Rivers Law (The State Peace and Development Council Law No. 8/2006) มีการกำหนดการห้ามกิจกรรมบางประการที่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ พร้อมระบุความผิดและโทษทางกฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืน

นอกจากนั้นยังมีการออกกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมฉบับต่างๆ อาทิเช่น กฎหมายว่าด้วยสุขอนามัยของสาธารณชน (Public Health Law) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรงงาน (Factory Act) เพื่อดูแลและควบคุมให้โรงงานทุกแห่งมีการกำจัดอย่างปลอดภัยเพื่อสุขภาพอนามัยของคนงานตลอดจนดูแลเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย เป็นต้น

 

แบ่งปัน