ภาพรวมของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศฟิลิปปินส์

758

กฤษฎีกา ฉบับที่ 1151 (P.D. No.1151) Philippine Environmental Policy ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของฟิลิปปินส์ต้องส่งรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของทุกๆโครงการและกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการวางกฎระเบียบด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของประเทศฟิลิปปินส์ในปัจจุบัน นอกจากนั้น กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ ยังมีความเฉพาะเจาะจงในรายมลพิษ อาทิเช่น

 • พรบ ควบคุมคุณภาพอากาศ Clean Air Act มุ่งเน้นรักษาคุณภาพอากาศ (ambient standard) กำหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษทางอากาศ ณ แหล่งกำเนิด (point-source pollution) และกำหนดค่าปรับหรือบทลงโทษ
  • กฎหมาย DENR Administrative Order No. 14 and No. 14a “Revised Air Quality Standards of 1992, Revising and Amending the Air Quality Standards of 1978”
  • DENR Admin. Order No. 2000-81 “Implementing Rules and Regulation of the Clean Air Act”
 • พรบ ควบคุมคุณภาพน้ำ Clean Water Act 2004
  • DENR Administrative Order No. 34, Series of 1990, “Revised Water Usage and Classification/Water Quality Criteria Amending Section Nos.68 and 69, Chapter III of the 1978 NPCC Rules and Regulations”
  • DENR Administrative Order No.34 , Series of 1990; Revised Water Usage and Classification / Water Quality Criteria Amending Section Nos: 68 and 69, Chapter III of the 1978 NPCC Rules and Regulations Criteria of Water Use Regulation (EMB/DENR, March 20 1990)
  • DENR Administrative Order No. 35, Series of 1990, “Revised Effluent Regulations of 1990, Revising and Amending the Effluent Regulations of 1982”
  • DENR Admin. Order No. 2005-10 “Implementing Rules and Regulations of the Philippine Clean Water Act of 2004”
 • กฎหมาย RA 6969 “Toxic and Hazardous and Nuclear Wastes Control Act of 1990” เพื่อป้องกันประชาชนและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากสารเคมีและกัมมันตรังสีโดยการควบคุมการบริหารจัดการนำเข้า การผลิต การจำหน่าย การใช้ การขนส่ง และการดูแลรักษา การทำลาย
 • กฤษฎีกา ฉบับที่ 1152 (D. No.1151) Philippine Environment Code ซึ่งได้จัดตั้งแผนงานสำหรับการคุ้มครองและจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้นมาอย่างเป็นกิจจะลักษณะ
 • กฎหมาย PD 1152 (Presidential Decree 1152) และ กฎหมาย PD 984 (Presidential Decree 984 ในการจัดการขยะในประเทศ
 • กฎหมาย PD 1586 (Presidential Decree 1586) ในการประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment System)

 

แบ่งปัน