ภาพรวมของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสิงคโปร์

1561

ประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอยู่จำนวนมาก ที่สำคัญบางประการอาทิเช่น

 • Environmental Pollution Control Act 1999

ระบุถึงการควบคุมมลพิษทางอากาศไว้ในส่วนที่ 5 ของกฎหมาย โดยระบุให้ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจะต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ในการเผาไหม้เชื้อเพลิง และอุปกรณ์ควบคุมมลพิษให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากฝ่าฝืนจะมีโทษ (มาตรา 10) และห้ามการปล่อยควันดำออกจากปล่อง (มาตรา 11) และการปล่อยมลพิษทางอากาศจะต้องไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต อุปกรณ์ในการเผาไหม้เชื้อเพลิง และ โรงงาน ในกรณีที่ไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐาน เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษต้องจัดการด้วยวิธีการที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ในทางปฎิบัติ (best practicable means available) เพื่อป้องกัน หรือ ลดปัญหามลพิษให้น้อยที่สุด และให้รัฐมนตรีฯ มีอำนาจในการออกกฎข้อบังคับในการควบคุม หรือ ห้ามการปล่อยมลพิษจากแหล่งต่างๆ ได้ (มาตรา 12) สำหรับมาตรา 13 ได้ให้อำนาจกับอธิบดี (director) ในการเข้าไปดำเนินการติดตั้ง ซ่อม อุปกรณ์ในการควบคุมมลพิษ หรือ สั่งการให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งที่ลดมลพิษทางอากาศ ส่วนมาตรา 14 ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีฯ ในการห้ามหรือควบคุมการใช้วัสดุเชื้อเพลิง หรือ การเผาวัสดุใดๆ ภายในพื้นที่หนึ่งๆ

 • Code of Practice on Pollution Control 2009

เป็นระเบียบที่มีข้อบังคับเพิ่มเติมเกี่ยวกับมลพิษด้านต่างๆ ทุกด้านไว้ในฉบับเดียวทั้งด้านน้ำ อากาศ เสียง ขยะอันตราย เป็นต้น ซึ่งหากมีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบในเรื่องใดก็จะมีการระบุไว้ใน Code ฉบับนี้ ทำให้สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบในเวลาต่างๆ ได้ สำหรับข้อบังคับเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่ระบุไว้ใน Code ฉบับนี้มีดังต่อไปนี้

 • ห้ามมิให้มีการเผาในที่โล่ง
 • ในบริเวณที่มีการค้า หรือ อุตสาหกรรรม ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลพิษให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้
 • อุปกรณ์เผาไหม้เชื้อเพลิงจะต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีปริมาณ SO2 ที่กำหนด และหากติดตั้งอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยจะต้องใช้เชื้อเพลิงที่มี SO2 ไม่เกิน 0.005%
 • มีการกำหนดความสูงของปล่องปล่อยควันพิษตามปริมาตรของ SO2 และความสูงของตึกใกล้เคียง โดยจะต้องไม่ต่ำกว่า 3 เมตรเหนือหลังคา หรือ ไม่ต่ำกว่า 15 เมตรจากพื้นดิน แล้วแต่ว่ากรณีไหนจะสูงกว่ากัน
 • ต้องมีอุปกรณ์ในการตรวจวัดมลพิษจากปล่อง
 • เตาเผาของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมจะต้องมีมาตรฐานที่กำหนด

สำหรับค่ามาตรฐานต่างๆ จะถูกกำหนดอยู่ในภาคผนวกต่างๆ ของ Code of practice on pollution control 2009

และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ เช่น

 • Environmental protection and management act (cap 94a) (Chapter 5)
 • Environmental Pollution Control Act (Chapter 94a) (2000)
 • Environmental Public Health Act (Chapter 95) (Revised Edition 1999)
 • Public utilities act (cap 261)
 • Sewerage and drainage act (cap 294)
 • Environmental protection and management act (cap 94a)
 • Environmental public health act (cap 95)
แบ่งปัน