ภาพรวมของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเวียดนาม

897
  • กฎหมายด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Law on Environmental Protection: LEP) ปี ค.ศ.1993 และปรับแก้ในปี ค.ศ. 2006 เป็นกฎหมายแม่บทที่ได้วางกรอบในการจัดการและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประเทศเวียดนาม
  • วัตถุประสงค์หลักของกฎหมาย คือ เพื่อยกระดับประสิทธิผลของการจัดการโดยรัฐและความรับผิดชอบของรัฐในทุกระดับ รวมถึงองค์กรทางเศรษฐกิจ สังคม กองทัพ และบุคคลทั่วไป ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเพื่อที่จะคุ้มครองสุขภาพของประชาชน และสิทธิของประชาชนในการดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สะอาด และตอบสนองเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและในระดับโลกด้วย
  • ในมาตรา 18 ของกฎหมาย LEP ได้มีการวางระเบียบว่าด้วยการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIAs) โดยระบุถึงในลักษณะที่องค์กรและบุคคลจะต้องถูกบังคับให้จัดทำรายงาน EIA ส่งให้แก่ภาครัฐเพื่อขออนุมัติสำหรับการดำเนินโครงการที่มีลักษณะเฉพาะบางประการ เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการขยายพื้นที่การผลิต หรือพื้นที่การพักอาศัย และโครงการก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น
  • ภายใต้กฎหมาย LEP ได้มีการออกกฎหมายระดับรองในอีกหลายลักษณะ อาทิเช่นDecree No. 175/CP on implementation of the Environmental Protection Law; Decree No. 121/ND-CP providing sanctions for administrative violations in environmental protection รวมถึงเอกสารและคำสั่งต่างๆอีกเป็นจำนวนมาก เช่น Decision No. 64/2003/QDTTg เรื่องการกำหนดประเภทของหน่วยผลิตที่ปล่อยมลพิษอย่างร้ายแรง; Decree No. 67/2003/ND-CP ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมในการปล่อยน้ำเสียทิ้งสู่สาธารณะ; หรือ Decision No. 782/2003/QD-BTNMT ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งเวียดนาม (Vietnam’s Environmental Protection Fund) เป็นต้น

 

แบ่งปัน