ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย

1512
thailand

 

ราชอาณาจักรไทย

Kingdom of Thailand

ข้อมูลทั่วไป

ไทยเป็นหนึ่งในห้าของสมาชิกผู้ก่อตั้งและเป็นจุดกำเนิดของอาเซียน และมีบทบาทอย่างแข็งขันในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมา รวมทั้ง ยังมีส่วนผลักดันให้อาเซียนมีโครงการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่ทันการณ์และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ระหว่าง ประเทศ อาทิการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน การประชุมอาเซียน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิก สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

มูลค่าการค้าระหว่างไทย – ประเทศในอาเซียน (มกราคม – พฤศจิกายน 2551) รวมทั้งสิ้น 66,146.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยเกินดุลการค้า 9,625.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออก ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและ ผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ยางพารา เม็ดพลาสติก สินค้าส่งออกที่ลดลง ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักร ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน เครื่องใช้ไฟฟ้าและ ส่วนประกอบทองแดงและของทำด้วยทองแดง อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์และไดโอด และวงจรพิมพ์ เป็นต้น

ที่ตั้ง ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา
ทิศใต้ติดกับอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศพม่า
และทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและประเทศลาว
พื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร
ประชากร 67.22 ล้านคน
ภาษาราชการ ภาษาไทย
ศาสนา พุทธศาสนา ร้อยละ 95
ประมุข พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีลักษณะเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยผ่านระบบรัฐสภาหรือประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐผู้ทรงบริหารพระราชอำนาจตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
การบริหารประเทศประชาชนจะใช้อำนาจบริหารผ่านคณะรัฐมนตรีที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มีผู้นำรัฐบาล คือนายกรัฐมนตรี (ดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี)
เขตการปกครอง ประเทศไทยแบ่งเขตการบริหารออกเป็น การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด 77 จังหวัด 877 อำเภอ และ 7,255 ตำบล และการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
วันชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หน่วยเงินตรา บาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ
387.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ประชาชาติต่อหัว 5,390 ดอลลาร์สหรัฐ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 1.8
สินค้านำเข้าสำคัญ น้ำมันดิบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
สินค้าส่งออกสำคัญ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า น้ำมันสำเร็จรูป

 

thai

สิ่งที่ควรทำ

 1. ควรเคารพพระพุทธรูปทุกแบบ
 2. ควรเรียกชื่อเล่น
 3. สวัสดีเป็นคำพูดทักทาย
 4. การยิ้มเป็นการแสดงถึงมิตรไมตรีกับคนไทย ควรยิ้มให้บ่อยที่สุด
 5. เมื่อไปวัด หรือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ควรให้ความเคารพ
 6. ให้ความเคารพกับผู้อาวุฒิโส เรียกผู้ที่อายุมากกว่าว่า พี่ และเรียกผู้ที่อายุน้อยกว่าว่า น้อง
 7. ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน
 8. ให้ความเคารพพระภิกษุ
 9. ก้มลงเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่
 10. ใช้ช้อนกลางตักอาหารใส่ช้อนแล้วจึงรับประทาน

สิ่งที่ไม่ควรทำ

 1. โทษจากการใช้หรือขายยาเสพติดในไทยรุนแรงมาก จำคุกตั้งแต่ 10 ปีถึงตลอดชีวิต
 2. การขึ้นเสียงหรือแสดงท่าทีโมโหเป็นการแสดงความไม่เคารพ
 3. อย่าเหยียบเท้าผู้อื่น
 4. อย่าให้ของกับเด็กเพราะจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กขอทาน ควรบริจาคที่สถานสงเคราะห์โดยเฉพาะ หรือ ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน
 5. ไม่ควรแสดงความรักในที่สาธารณะ
 6. ไม่ควรนั่งไขว่ห้างเมื่ออยู่ต่อหน้าพระ
 7. ไม่ควรจับต้องตัวผู้หญิงก่อนที่จะได้รับอนุญาติ
 8. ไม่ควรจับหรือลูบหัว
 9. ไม่ควรวางเท้าบนโต๊ะ หรือเอาเท้าชี้ไปสิ่งของหรือคน
 10. ไม่ควรแสดงความไม่เคารพต้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

PDF

ที่มาของข้อมูล

http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=7
http://www.aseanthai.net/download/thai-asean2.pdf

แบ่งปัน