ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม

791
vietnam

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Socialist Republic of Vietnam

ข้อมูลทั่วไป

มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และมีบทบาท สำคัญด้านความมั่นคงในภูมิภาค เป็นตลาดใหม่ในภูมิภาคอินโดจีน การบริโภคในประเทศขยายตัวต่อเนื่อง ศักยภาพการผลิตสูง แรงงาน ในประเทศมีคุณภาพ และยังคงมีค่าจ้างแรงงานต่ำ ถูกจับตามองว่า จะเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วง ต้นปี 2551 เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวไม่สมดุล อัตราเงินเฟ้อ สูงมาก ตั้งเป้าหมายเป็นประเทศอุตสาหกรรมภายในปี 2563
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทิศเหนือติดกับจีน
ทิศตะวันตกติดกับลาว
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับกัมพูชา
ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวตังเกี๋ย
ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย
พื้นที่ 331,690 ตารางกิโลเมตร (ประมาณพื้นที่ 3 ใน 5 ของไทย)
เมืองหลวง กรุงฮานอย (Hanoi)
ประชากร 89.7 ล้านคน
ภาษาราชการ เวียดนาม
ศาสนา ไม่มีศาสนาประจำชาติ เนื่องจากปกครองโดยระบอบสังคมนิยม (มีผู้แสดงตนว่านับถือศาสนาต่างๆ 15.65 ล้านคน โดยศาสนาพุทธ (มหายาน) มีจำนวนผู้นับถือมากที่สุด (ร้อยละ 9.3)
ประมุข  ประธานาธิบดี คือ นายเจือง เติ๊น ซาง (Truong Tan Sang)
ระบอบการปกครอง ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Communist Party of Vietnam) เป็นพรรคการเมืองเดียวและ มีอำนาจสูงสุด
เขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 58 จังหวัด และ 5 เทศบาลซึ่งเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเท่าจังหวัด
วันชาติ 2 กันยายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตกับไทย
6 สิงหาคม 2519 (ค.ศ.1976)
หน่วยเงินตรา ด่ง
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ
171 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ประชาชาติต่อหัว 1,910 ดอลลาร์สหรัฐ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.4
สินค้านำเข้าสำคัญ น้ำมัน อาหารสัตว์ ปุ๋ย รถยนต์ และรถจักรยานต์
สินค้าส่งออกสำคัญ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โทรศัพท์มือถือ น้ำมันดิบ รองเท้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ อัญมณี คอมพิวเตอร์ สินค้าเกษตรและสินค้าประมง

 

viet

สิ่งที่ควรทำ

 1. คำนำหน้าชื่อ ใช้คำว่า มิสเตอร์ , มิส, มิสซิส
 2. ควรเรียกชื่อเรียงตาม นามสกุล ชื่อกลาง และชื่อตัว
 3. ควรถามเรื่องสุขภาพเพื่อแสดงความใส่ใจต่อคู่สนทนา
 4. คนเวียดนามใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหาร
 5. ควรรับประทานผลไม้ที่มีการปลอกเปลือกแล้วเท่านั้น
 6. ชาวเวียดนามชอบให้สนทนาหรือสอบถามเกี่ยวกับศาสนา รวมทั้งปรัชญา
 7. ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าสถานที่สำคัญต่างๆเสมอ เช่น วัด พิพิธภัณฑ์
 8. ระบบในการเจรจากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีความอวุโสมากที่สุด
 9. มีความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย การตอบรับ หรือ พูดว่าไม่มีปัญหาเป็นเพียงการตอบเพื่อถนอมน้ำใจ
 10. วิธีแสดงความเสียใจต่อญาติผูเสียชีวิตที่ดีที่สุดคือการกุมมือญาติผู้เสียชีวิต

สิ่งที่ไม่ควรทำ

 1. ไม่ควรเรียกเฉพาะชื่อของชาวเวียดนาม
 2. ไม่ควรใช้การไหว้ในการทักทายกัน
 3. ไม่ควรใช้ส้อมจิ้มอาหาร เพื่อความสุภาพควรใช้ตะเกียบคีบอาหาร
 4. หลีกเลี่ยงการรับประทานสมุนไพรและผักที่ยังไม่สุก
 5. ไม่ควรรับประทานเนื้อสุนัข
 6. ไม่ควรวิจารณ์หรือตัดสินเรื่องความเชื่อด้านศาสนา แต่สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนกันได้
 7. ไม่ควรสนทนาประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับสงคราม โดยเฉพาะสงครามเวียดนาม อเมริกา
 8. ไม่ควรสวมหมวกเข้าสถานที่สำคัญ เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัย
 9. ขณะติดต่อราชการไม่ควรวิจารณ์รัฐบาลทหารเวียดนาม
 10. ห้ามมอบผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

PDF

ที่มาของข้อมูล

http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=14
http://www.aseanthai.net/download/thai-asean2.pdf

แบ่งปัน