mnre-header-2

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

การจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม-AMME ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558 ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เดือนพฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยซึ่งประกอบด้วย คณะผู้แทนจากหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 26 (26th Meeting of ASEAN Senior Officials on Environment: ASOEN) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ภาคใต้) วันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรัชมังคลา พาวิลเลียน จังหวัดสงขลา