(ภาคใต้) วันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรัชมังคลา พาวิลเลียน จังหวัดสงขลา