วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องนนทรี ๓ ชั้น ๓ โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ