วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ อ.สามพราน จ.นครปฐม