วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม