นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยซึ่งประกอบด้วย คณะผู้แทนจากหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 26 (26th Meeting of ASEAN Senior Officials on Environment: ASOEN) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
          ที่ประชุมมีการหารือประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนให้มีการจัดทำแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on Climate Change) เพื่อแถลงต่อ ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC COP 21) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส การจัดทำปฏิญญาอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 2558 วาระความยั่งยืน ของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Declaration on ASEAN Post-2015 Environmental Sustainability and Climate Change Agenda) เพื่อเสนอผู้นำอาเซียนให้การรับรองระหว่างการประชุม สุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 27 (27th ASEAN Summit) ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ ประเทศไทยเสนอให้ประชุมทราบถึงข้อริเริ่มในการจัดทำ Haze-Free ASEAN Roadmap พร้อมทั้งเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2559 อีกด้วย