วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม