mnre-header-4

ในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ ได้แก่

ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.     โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชาคมอาเซียน (การดำเนินเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน และการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามพรมแดน) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.     โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดน กรมควบคุมมลพิษ
3.     โครงการศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาเซียน
(*มีกิจกรรมต่อยอดการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ASEAN-จีน)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4.     โครงการภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์ป่าไม้อาเซียนอย่างมีส่วนร่วม

5.    โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ข้ามแดนบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กรมป่าไม้
6.     โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจมุ่งสู่มาตรฐานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
7.     โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน

8.     โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
9.     โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
10. โครงการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
11. โครงการศึกษาสถานการณ์ด้านการจัดการน้ำเสียของประเทศในแถบอาเซียนที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย องค์การจัดการน้ำเสีย
12.  โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน (กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chian of Custody: CoC)

13.  โครงการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้